0 pusty

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepuprowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produktydostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczaniaprzez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia odumowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepuw sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Marcin Krysiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmąMarcin Krysiuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 13/84, 02-972Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremunadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 582 148 73 07 oraz numer REGON143279712, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach SklepuLittle Room sprzedaży towarów. Zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej adresem, na który kierowana powinna byćkorespondencja jest adres: ul. Odolańska 10/1, 02-560 Warszawa .

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwisinternetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom nazawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.littleroom.pl.

3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121)uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj.osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnymimieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadachwynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy zdnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.);

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybraneprzez Użytkownika produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danychzamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury,sposób dostawy, formy płatności.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przezUżytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet inastępującej przeglądarki internetowej:

- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,

- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,

- Google Chrome,

- Opera,

- Safari

z włączoną obsługą plików cookies

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiekaktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym wszczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementytechniczne.

3. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosiodpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepuspowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lubniekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

4. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu zapośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu orazelementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jestzabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdykorzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własnościprzemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lubuprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownikajakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególnościna stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych zUżytkownikiem.

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Odolańska 10/1, 02-560 Warszawa,

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 796 155 815,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@littleroom.pl.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymagarejestracji.


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowiąoferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składaniaofert (zamówień) przez Użytkowników.

b) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAToraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przezUżytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia ipodawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowitykoszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jestprzed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

W przypadku zamówienia mebli koszt dostawy wyceniany jest indywidulanie wzależności od miejsca dostawy, wartości i wielkości zamówienia. Koszt dostawymebli potwierdzany jest drogę mailową i realizacja zamówienia następuje po jegoakceptacji przez Użytkownika.

c) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającejosobowości prawnej, składanie zamówień w Sklepie a także wszystkich innychczynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jestumocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanychz korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tegopodmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

d) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonegotowaru.

e) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składaćw języku polskim.

f) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni wtygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowieńRegulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniuroboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

g) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwościodpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościomtowarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwośćindywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, podwarunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

h) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogąpowodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innymurządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcjeitp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie doodstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IX. Regulaminu (ODSTĄPIENIEOD UMOWY).

i) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian wcenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcjipromocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu nazamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcjipromocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umówsprzedaży bez dokonania rejestracji w Sklepie.

b) W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży,Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zobowiązanyjest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędnedo nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacjiUmowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

c) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotemzamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, któryzamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzaćzawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lubusuwanie ich z Wirtualnego koszyka,

d) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownikzostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień wSklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzyskładowych, służących do określenia:

- sposobu dostawy towaru,

- adresu dostawy,

- sposobu dokonania płatności za towar,

e) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia wybierając sposób zapłaty iklikając przycisk „zamów” lub „zakończ”

f) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

g) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane naadres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia niestanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

h) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres pocztyelektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęciazamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przezSprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformujeo tym Użytkownika.

i) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przezSprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

j) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwościrealizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich odproducenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizacjęzamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacjiwysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekażeinformację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

k) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościachindywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jegospełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze,odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lubwynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.


VI. ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewembankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznychakceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacjazamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowanianależności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przezKlienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznychakceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący tepłatności.

b) przy odbiorze w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Warszawie przy ul.Odolańskiej 10/1. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta pozakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztówdostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawyuzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwemjednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencieprzez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadkuwyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowodujeanulowanie zamówienia.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca maobowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnośćza wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacjatej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, wszczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563Kodeksu cywilnego


VIII. DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adreswskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenieSprzedającego firma kurierska.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczeniatowaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przywyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniuzamówienia. W przypadku zamówienia mebli koszt dostawy wyceniany jestindywidulanie w zależności od miejsca dostawy, wartości i wielkości zamówienia.Koszt dostawy mebli potwierdzany jest drogę mailową i realizacja zamówienianastępuje po jego akceptacji przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającejdany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia.Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówieniado realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czasrealizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie późniejniż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jestuprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jegobezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jestzobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumępieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzneopakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tymnaruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. Wtakiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznieskontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza prawKonsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżącychpo stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. Wtakiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaruze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią innysposób przekazania Klientowi towaru.


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcąprzy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bezpodania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztówo których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioruzakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest dozłożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust.1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowyprzed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym.Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowizałącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważanaza niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać goosobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawcazaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanierzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywabezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni oddnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócićKonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawytowaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobuzapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na innysposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności wprzypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotemlub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszyzwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jestzobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłączniekoszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącewynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dostwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłekodesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźnązgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, żepo spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jegozindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, zewzględu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał wcelu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczydodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarczarzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowychusług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualnealbo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeliopakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośnikumaterialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąKonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu goprzez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar mawadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodnośćdostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeliwada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od datywydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego,pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego ul. Odolańska 10/1, 02-560Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:sklep@littleroom.pl. Koszt połączeniasą zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formiepisemnej.

3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, abyreklamując zakupiony towar Klient przedstawił dowód jego zakupu lub jego kopięoraz wskazał informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, wszczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzeniatowaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązanyodesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzajtowaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłobyutrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, wktórym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacjiKlienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszymsposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona nakorzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wadalbo niezwłocznie waMdy usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku brakumożliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego cenySprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7dni.


XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepuspowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepuspowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nadpolepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się dodołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinachnocnych i trwały jak najkrócej.


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jakoadministratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jakrównież, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowychzwiązanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzaniezbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych możeuniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanieprzez Użytkownika zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym doich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organomwymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane –w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotomwykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z KlientemUmową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza,realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tymprawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawado kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych wprzedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danychosobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jegoszczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jegodanych.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osoboweUżytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobomnieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty orazprzed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych orazinformacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych iorganizacyjnych.


XIII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, wszczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane sąw urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stroninternetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z którejpochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nichzawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencjiUżytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; wszczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiedniowyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronieSklepu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzebKlientów);

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając wszczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

d) utrzymania danych Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi przykolejnym składaniu zamówienia na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywaćswoich danych.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stroninternetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanieplików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawieniadotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwaniadostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, októrych mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawieńoprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnymurządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienionew szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookiesw ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowymzamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje omożliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniachoprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika iwykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcąreklamodawców oraz partnerów.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając zdostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektórefunkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plikówcookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanieprzez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanieplików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażeniezgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację oplanowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronieinternetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściemw życie nowego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminiezastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególnościprzepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiekpostanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowaniebędą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisuRegulaminu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącymKonsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dlasiedziby Sprzedawcy.

5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientembędącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocąpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wszczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy WojewódzkichInspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacjirealizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przezEuropejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sądpowszechny.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 25 grudnia 2014 r.Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującegobędącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.


………………………….

(miejscowość i data)

---------------------------------

Imię i nazwisko

............................................

............................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.............................

E-mail:.....................................

Nr. zam.:.................................

Marcin Krysiuk

ul. Odolańska 10/1

02-560Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowysprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………… z dnia………………………. r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku: ..................................................

Numer rachunku:............................................................................

...................................................................

(podpis składającego oświadczenie)